Zprávy

Individuální startovné - sezóna 2009/2010

18/07/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
S ohledem na spuštění systému Handball.net se od následujícího soutěžního ročníku 2009/2010 mění systém výběru a kontroly individuálního startovného. Vzhledem k tomu, že by případné chyby mohly mít vážné dopady na soutěže a jejich výsledky, přečtěte si, prosím, tento návod.

Článek je primárně určen pro klubové redaktory, ale týká se vás všech!

Ty kluby, které doposud braly Handball.net jenom jako prázdný pojem, jako něco nedůležitého a nepotřebného, se s ním musí naučit rychle pracovat. Handball.net se stane nedílnou součástí činnosti klubů. A bude to právě v oblasti individuálního startovného.

Základem nového systému je, že neexistují žádné známky na registracích, žádní výběrčí na oblastních svazech, žádné protokoly, žádné převody peněz z oblastí na ČSH, ale také žádná prodloužená období pro nákup známek či tolerance. Kluby a ČSH budou tyto věci řešit napřímo a budou postupovat v několika krocích.

Krok 1
ČSH (jako administrátor systému) vymaže zaplacené individuální startovné všech plátců v loňském roce. Je to logický krok, protože individuální startovné se platí na sezónu.

Krok 2
Klub zaplatí příslušnou částku tak, že bezhotovostní platbou poukáže na účet Českého svazu házené č. 1730408-504/0600 částku dle svého uvážení. Jako variabilní symbol platby se uvádí třímístný kód 777, jako specifický symbol evidenční číslo klubu přidělené ČSH a ve zprávě pro příjemce musí být uvedena informace o počtu členů, za které je individuální startovné placeno v členění podle jednotlivých typů (např. touto formou z25 s15 – znamená, že klub zaplatil za 25 plátců základního individuálního startovného a za 15 plátců sníženého individuálního startovného).

Krok 3
Administrátor (paní Železňáková) nejpozději do dvou pracovních dnů provede tzv. zápis limitu. To znamená, že zapíše příslušnému klubu, že zaplatil individuální startovné (v uvedeném případě 25 základních a 15 snížených).

Tento limit se pak zobrazí klubovému redaktorovi při jeho vstupu do systému. Klubový redaktor pak do příslušného limitu označí jednotlivé členy jako plátce základního nebo sníženého startovného. Jména pak může dle libovůle a v rámci limitu měnit, avšak pouze do určitého data.

Krok 4
Tím datem je pondělí 31.8.2009. Po tomto datu se systém pro klubového redaktora uzavře (uvidí sice kdo má zaplaceno a kdo ne, ale nebude moci změnit). To bude moci změnit pouze administrátor. Mohou tedy nastat dvě situace.

a) K 31.8.2009 měl zaplaceno více IS než označil, pak tedy stačí aby administrátorovi (paní Železňákové) nahlásil mailem osoby, které chce doplnit (jméno, příjemní a registrační číslo) a ona je tam doplní.

b) Po 31.8.2009 si ještě může doplatit IS a logicky musí paralelně obdobně mailem nahlásit osoby, které chce doplnit (jméno, příjemní a registrační číslo) a administrátor je tam doplní.

Je to z důvodu ochrany systému. Kdyby někdo mohl v průběhu soutěže měnit zaplacení individuálního startovného jednoho člena jiným, znamenalo by to možnost obejít stávající legislativní předpisy. Proto je datum situováno před zahájením soutěží.

Ponecháním placení a označování hráčů na poslední chvíli se kluby vystavují nebezpečí, že hráč nebude označen jako plátce a nebude moci hrát (protože se to prostě nestihne). A v případě, že bude i přesto hrát, hrozí týmu kontumace.

A systém to, že hráči nemají zaplacené IS nebo nejsou takto označeni pozná, klubový redaktor (resp. oblastní redaktor) totiž nebude moci zadat hráče do protokolu o utkání. V protokolu o utkání se nabízí pouze hráči odpovídající věkové kategorie a mají-li zaplacené individuální startovné. V takovém případě se klub vystavuje hracím a disciplinárním důsledkům.

Novinkou pro letošní ročník je, že individuální startovné neplatí zapisovatel a časoměřič (s výjimkou licencovaných časoměřičů). Individuální startovné tedy musí mít zaplacené hráči, trenéři, zodpovědní vedoucí, hlavní pořadatel a licencovaní časoměřiči.

V případě potřeby a dotazů se obracejte na oblastní redaktory a na administrátora.

Administrátor
ČSH – Marcela Železňáková csh@cstv.cz

Další stránka: Sezóna 2019/2020